Castellano
 

Agrupació catalana d’entitats pro persones amb intel·ligència límit

Les persones amb intel.ligència límit presenten un coeficient intel·lectual (segons les escales psicotècniques estàndards ) d’ entre 70 i 85 i dificultats en la seva conducta adaptativa. Aquestes mancances les impedeixen de tenir un bon grau d’autonomia en les activitats de la vida diària i conviure amb una bona capacitat (desenvolupada o no) d’autogovern.

 

Breu guia tècnica

a. Característiques de les persones amb intel·ligència límit:

A nivell general:

 • Sense característiques físiques aparents: aquesta aparent “normalitat” té avantatges i també inconvenients ja que els fa sentir incompresos per familiars, a vegades per professionals, però sobretot per part de les persones amb qui estableixen relacions secundàries.
 • Diferència entre la seva edat cronològica i la seva edat mental: a partir de l’adolescència, es fa més evident la dissonància de capacitats i interessos amb persones de la mateixa edat.
 • Falta de iniciativa i limitada capacitat per generar mecanismes racionals que els permetin la resolució de situacions quotidianes.
 • Poca capacitat creativa que no els permet adaptar-se amb èxit a noves situacions.
 • Dificultat per prendre decisions i resoldre conflictes.
 • Dificultats psicomotores (principalment en la psicomotricitat fina).

A nivell intel·lectual:

 • Procés d’aprenentatge lent: necessiten més suport i més temps que els seus grups de referència, per arribar al nivell que es marca segons el seu propi quocient intel·lectual.
 • Dèficit en la comprensió de dimensions abstractes.
 • Dificultats per organitzar-se i ubicar-se: necessiten mecanitzar, repetir la operació i aprendre-la seguint un model previ.
 • Gran pes de la intel·ligència cristal·litzada (cosa que implica la capacitat per enfrontar-se a feines que requereixin entrenament, escolaritat i socialització) per sobre de la intel·ligència fluida (indica la capacitat per solucionar problemes desconeguts, per mitjà de l’adaptació i la flexibilitat).
 • Problemes de lectura i escriptura.
 • Dificultats en el desenvolupament del llenguatge.
 • Dificultats en la gestió dels diners, en la devolució del canvi i en el valor dels diners.
 • Dificultats en la organització, gestió i planificació de l’espai i el temps.
 • Bon nivell de memòria selectiva en detriment d’altres tipus de memòria.

A nivell social:

 • Dèficit d’habilitats socials.
 • Dificultats en les relacions afectives: relacionar-se amb les altres persones, fer amics i conservar-los, tenir parella i formar una família.
 • Dificultats a l’hora d’assumir algunes responsabilitats considerades pròpies de persones adultes: desenvolupament del rol de pare o mare, control de recursos econòmics propis i recerca de feina.
 • Falta de iniciativa i improvisació, fora dels seus hàbits.
 • Dificultat en l’organització del temps lliure.

A nivell psicològic:

 • Vulnerabilitat emocional.
 • Autoestima baixa.
 • Baixa tolerància al fracàs i la frustració.
 • Més probabilitat de presentar quadres d’ansietat o depressió, pors, etc.
 • Inseguretat.

Dificultats més comunes d’aquest col·lectiu

Personals:

 • La intel·ligència límit comporta en la majoria dels casos un desajustament personal, provocat principalment per la falta d’adaptació a l’entorn que els envolta. Aquest entorn configurat per una societat cada vegada més exigent, competitiva i ràpida, no té en compte ni la seva problemàtica, ni les seves dificultats ni les seves capacitats.
 • Les persones amb intel·ligència límit reben, en la majoria dels casos, l’educació primària, generalment amb les adaptacions corresponents, però és en l’educació secundària quan es troben incapaços de seguir el ritme acadèmic que se’ls demana.
 • Limitacions en la consecució dels suports necessaris per viure de forma autònoma.
 • Més vulnerabilitat de patir, amb el pas del temps, alguna patologia mental.

Educatives:

A nivell general, es pot considerar que les persones amb intel·ligència límit són les grans desubicades a l’escola. Algunes dins l’escola s’han sentit diferents, refusades i, fins i tot, considerades gandules. A vegades, encara que no presentin retard mental, són derivades a centres d’educació especial on es troben amb persones amb dificultats més grans i ells tampoc s’hi troben a gust.

Específicament, en menor o major grau, presenten les següents limitacions:

 • En la majoria dels casos, impossibilitat d’acabar amb èxit l’escolaritat obligatòria.
 • Dificultats d’aprenentatge.
 • Procés d’aprenentatge lent.
 • Més possibilitat de tenir alterats aspectes com l’atenció, la percepció, la discriminació, la concentració...
 • Problemes per modular la veu correctament, fet que provoca l’aparició de disfonies.
 • Capacitat de relaxació no gaire bona.
 • Patró respiratori alterat.
 • Retard psicomotor.
 • Propensió a patir alteracions articulatòries, fonamentalment dislàlies.
 • Llenguatge pobre a nivell semàntic.
 • Ús d’estructures morfosintàctiques senzilles a nivell verbal.
 • Excés o defecte d’intencionalitat comunicativa.
 • Dificultats lectoescriptores.
 • Més possibilitat de patir alteracions comunicatives associades, com ara dislàlies, disfèmies, dislèxies-disgrafies, disortografies-discalcúlies, disàfies...

Laborals:

Les possibilitats d’accedir al món laboral per a aquest col·lectiu és difícil d’aconseguir, ja que les persones amb intel·ligència límit normalment no tenen reconeguda legalment la seva minusvalidesa. La majoria aconsegueix un percentatge de minusvalidesa inferior al 33%. Per aquest motiu, no tenen accés als recursos socials i laborals destinats a les persones amb aquest gra o un grau major de minusvalidesa; però tampoc tenen les portes obertes dins del mercat laboral, per les seves pròpies característiques, i topen amb moltes dificultats a l’hora de trobar i mantenir un lloc de treball.

Concretant, es pot dir que aquestes són les dificultats més generals:

 • Dificultat d’adquisició en la rutina laboral.
 • Dificultat per començar, mantenir i finalitzar la tasca.
 • Poca resistència a la fatiga.
 • Dificultats per acceptar la responsabilitat laboral i donar-hi la importància adequada en el seu desenvolupament.
 • Dificultat en la resolució de problemes laborals.
 • Dificultat per seguir una cadena d’instruccions.
 • Dificultat en l’organització, la planificació i el desenvolupament de les tasques.
 • Baixa qualificació professional.
 • Envelliment prematur.

Socials:

Les dificultats per relacionar-se poden afectar els tres sistemes:

 • Micro (família i entorn més proper).
 • Meso (escola).
 • Macro (societat).
 • Dèficit d’habilitats socials i dificultats de relació social: presenten al llarg de tota la seva vida grans dificultats per formar grups d’amics on sigui ben rebut i acceptat, i per mantenir-los.
 • Dificultats d’organitzar i planificar el seu oci i temps de lleure: el temps de lleure de les persones amb intel·ligència límit segueix estant mancat d’activitats, privat d’amics, mancat d’ocupació, desprovist de recursos, la qual cosa a vegades els porta a adoptar conductes antisocials dins de grups marginals com a mitjà de ser tinguts en compte, encara que siguin utilitzats.
 

VORAVIU - Agrupació Catalana d’Entitats pro Persones amb Intel·ligència Límit

C/ Siracusa 53, 08012 Barcelona. Telèfon: 93 285 99 77. voraviu@yahoo.es

Avís legal